Sklad vrtca

DEJAVNOST SKLADA je pridobivanje sredstev iz:

 • prispevkov staršev
 • prispevkov občanov
 • donacij
 • zapuščin
 • iz drugih virov, ki so lahko:
 • prispevki drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
 • prihodki od zbiralnih akcij otrok,
 • prihodki od prodaje izdelkov otrok,
 • prihodki dela tržne dejavnosti vrtca, ki jih odobri župan.
 • donatorska pogodba sklad – vrtec

NAMEN SKLADA:

 • pomoč socialno šibkim otrokom,
 • raziskovalna dejavnost v vrtcu,
 • pomoč otrokom po posameznih področjih in
 • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališče predstave, okrogle mize…), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu otrok,
 • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema),
 • zviševanje standarda dela v vrtcu in podobno.

ZAGOTAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI
Sklad za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem starše otrok o:

 • potrebah po financiranju dejavnosti, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira,
 • potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov,
 • potrebah po strokovnih ekskurzijah,
 • pomoči socialno šibkim otrokom pri udeležbi na ekskurzijah, v šolah v naravi, taborih,
 • potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev.

ORGANI SKLADA VRTCA
Organi sklada
Sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor, ki ga imenuje svet šole.
Upravni odbor ima predsednika in šest članov. Svet šole imenuje najmanj tri predstavnike šole izmed delavcev šole, svet staršev pa štiri predstavnike staršev.
Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika upravnega odbora in namestnika predsednika.
Mandat članov upravnega odbora je dve leti vanj so lahko ponovno imenovani.

ZAPISNIK 7 (na povezavi se nahaja zadnji zapisnik sklada vrtca)

 

 

(Skupno 168 obiskov, današnjih obiskov 1)